Avfallshantering

Planete

Sortering och insamling av avfall och återvinning

Oavsett om det är i affärer eller hemma, RAJA vill hjälpa dig att sortera avfall och återvinning

Öppna infografik

Öppna infografik

Vad är avfall?

Avfall är material, ämne eller substanser som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Med andra ord är det föremålet som återvinns, förnyas, skickas till deponi eller förbränns. "Om avfall inte behandlas tillräckligt kommer det att vara problematiskt för den värld vi lever i att påverka allt från luft, jord till vatten. Orsakar problem för miljön nu och i framtiden."

Oavsett om du är hemma eller på arbetsplatsen, låt oss tänka på våra 5 förpackningsprinciper

Avfall klassificeras efter typ, kommersiellt och hushållsavfall:
• Hushållsavfall är allt du inte längre vill ha hemma, det kan inkludera möbler, en tandborste och mat till kläder
• Kommersiellt avfall produceras från företag som byggande, rivning, industri och jordbruk, och avfall kan vara allt från mjöl till tegel

Klassificering av avfall hjälper dig att bestämma hur du ska hantera det. Om du är ett företag utgör det en del av ditt ansvar att skaffa en avfallspartner som vet hur de ska hantera avfallet korrekt. Vissa offentliga tjänster har möjlighet att samla in både hushållsavfall och kommersiellt avfall, om inte kommer ditt företag att behöva kontakta en privat aktör.

Företagens medvetenheten av behovet av att minska avfallet samt öka återvinningen är viktigt för både vårt samhälle och miljön. Detta har lett till att företag har hittat bättre metoder för hållbart anskaffning av material, tillverkning , bortskaffande och hur en konsument kan avyttra slutprodukten också, inklusive att utbilda hur detta kan införas i vardagen för alla och för alla företag.

Företag: Varför fokusera på framtidens avfall?

Avfall har en kostnad. Miljövärdet är ovärderligt, men företag har ekonomiska kostnader och dessa kostnader kan täcka:
• Priset för att köpa energi och material
• Hanterings-, bearbetnings- och underhållsavgifter
• Ledtid, inklusive policyer och regler

I princip allt vi konsumerar blir avfall förr eller senare. Därför görs noggranna kartläggningar, utvärderingar och analyser för att hantera alla framtidens avfallsfrågor.

I dagens takt kommer mängden avfall öka drastiskt. Hanteringen har utvecklats mycket de senaste årtiondena. Detta har gjort att hela marknadens medvetenhet har ökat. Avfall har gått från att vara bara sopor, till att ses som en värdefull resurs som:
• Nedbrytbart avfall: papper, matavfall och biologiskt avfall som grönt avfall från trädgårdar Kan och användas som kompostering för tillväxt av nya produkter eller bli till bio-bränsle som driver våra fordon.
• Återvunnet avfall: vanligtvis papper / kartong, metall, plast, glas, trä inklusive textilier, kan göras till nya produkter och minskar de användandet råvaror och naturresurser
• Kommersiellt avfall: från byggnadsindustrin, spill och skräp kan återvinnas till material som kan användas på andra byggen och projekt.
• Förnybar energi: förbränt avfall genererar ånga som förvandlar avfall till energi. Ångturbinen genererar kraft som blir till el, för att värma byggnader.
• Jobbssäkerhet: tillväxt i avfallshanteringsindustrin skapar sysselsättning och ger möjligheter att utveckla ny teknik

Företags avfallshanteringen

Alla företag har skyldigheten att slänga sitt kommersiella avfall (via lämpliga kanaler) för miljöns skull. För att minska mängden som skickas till deponin och genom att uppmuntra alla anställda att återvinna genom att informera och tillhandahålla nödvändig utrustning för dem att göra det. Detta inkluderar återvinning av skyltar, tydligt märkta avfallsbehållare och kommunikation av återvinningspolicyer och resultat av företagets återvinning.

Att sortera avfall är nyckeln i återvinningsprocessen! Det är viktigt att företag har viktiga resultatindikatorer och affärsmål för att mäta användningen av resurser och hur den kan minskas. Detta inkluderar en miljöpolicy som beskriver verksamheten och hur företaget ska sträva efter att minska användningen av matrial.