spinner
010 - 33 08 200
Öppettider 08:00-17:00
Stora volymer?
Gratis offert
4,4/5
Trustpilot
0
Första beställningen? Fri frakt vid köp över 1000 kr ex. moms + 10% rabatt med koden NEWCUST
spinner
Varukorgen är tom
cat

ÅTGÄRDSPROGRAMMET
Kvinnor och miljö

STÖDS AV RAJA-DANIÈLE MARCOVICI FOUNDATION

Stiftelsen stöder 6 utvalda projekt!

PROJEKT

Organisation 1 : Agrisud International

Stödja utvecklingen av hållbara och inkluderande jordbrukssektorer för kvinnor från etniska minoriteter i Hoang Liens nationalpark.

Hoang Lien National park (PNHL) i norra Vietnam är till stor del befolkad av etniska minoriteter från Hmong, Giay och Dao som lever på jordbruk och hantverk. I dessa samhällen finns det fortfarande flera hinder för kvinnor att utveckla verksamheter. Det beror bland annat på bristfällig tillgång till mark, analfabetism och äktenskap i unga åldrar. Projektet ”IDEAS Femmes” som genomförs av Agrisud International möjliggör kvinnors egenmakt genom att ge stöd till kvinnorna då de skapar inkomstgenererande verksamhet (IGA). Kvinnorna erbjuds läs- och skrivutbildning vilket underlättar för kvinnorna att integreras på arbetsplatser och i jordbrukssektorn. Syftet med projektet är att göra det möjligt för kvinnor att integreras och bli värdefulla medlemmar av den lokala ekonomin.

Organisation 2 : blueEnergy Frankrike

Utbilda pensionerade och funktionshindrade kvinnor i agroekologiska metoder för att säkerställa deras livsmedelsäkerhet.

I Bluefields, huvudstad i en självstyrande region i södra karibiska kusten i Nicaragua, är befolkningen extremt fattig och de lever under svåra förhållanden. De fattigaste ytterområdena har inte en infrastruktur som gör det möjligt för invånarna att få tillgång till dricksvatten, elektricitet och en hälsosam varierad kost under hela året. Nicaragua är särskilt sårbart för klimatförändringar. Konventionellt jordbruk och avverkning av skog och mark som gjorts steril, hård och sur har lett till en ökning av extrema väderförhållanden. De mest utsatta kvinnorna är den grupp som drabbas hårdast av denna klimatförändring. Därför leder organisationen blueEnergy ett program för livsmedelssäkerhet, vars syfte är att hjälpa familjer att anpassa sig till effekten av klimatförändringarna. Kvinnor som befinnner sig i utsatta situationer utbildas i agroekologi och permakulturtekniker så att de kan sköta om sin egen familjs grönsaksgård. Dessa kvinnor sprider sedan sin kunskap vidare.

Organisation 3 : Empow’Her

Stödja kvinnor i utvecklingen av ett hållbart jordbruk genom att ge dem friheten att hantera sin ekonomiska utveckling och genom att bidra till åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.

I Niger, ett av de fattigaste länderna i världen, är 73% av de människor som lever under fattigdomsgränsen kvinnor. De som bor på landsbygden har det ännu mer otryggt. Kvinnorna i Niger lider av bristande tillgång till ekonomiska rättigheter och resurser. Endast 13% av landets markägare är kvinnor. I Niger används dessutom jordbruksmetoder som har en negativ inverkan på miljön – hela 73% av kvinnorna som Empow’Her har talat med medger att det använder sig av ohållbara produktionsmetoder.
Empow’Hers projekt PERENIA stöttar och hjälper kvinnor i utvecklingen av ett hållbart jordbruk. Kvinnorna ska få mer kontroll över sin ekonomiska situation och samtidigt bidra till åtgärder som hjälper till att bekämpa klimatförändringarna. Projektet stärker därmed kvinnors integration och plats i jordbrukets värdekedjor.

Organisation 4 : Habitat-Citè

Förbättra kvinnors levnadsvillkor genom att utbilda dem i byggteknik och miljövänligt jordbruk.

I Jacmel- och Bainet- dalen, en bergig och svåråtkomlig region i sydöstra Haiti, är invånarna främst sysselsatta inom jordbruk, djurhållning och hantverk. På grund av torka, avverkning av skog och naturkatastrofer står landsbygdssamhällena inför många utmaningar som påverkar deras grödor och levnadsvillkor. För att bemöta problemet har Habitat-Citè och deras partner OJUCAH inlett ett projekt för att skapa ätbara skogar tillsammans med kvinnor från samhället. Ätbara skogar kommer göra det möjligt att begränsa avverkning av skog och förbättra befolkningens självförsörjning av livsmedel.
För att främja kvinnors sysselsättning har HabitatCité ett program där de ger kvinnorna utbildning och stöd för att skapa inkomstgenererande verksamhet inom byggsektorn. Byggtekniken som Habitat-Citè och OJUCAH lär ut bidrar till en bättre infrastruktur som ger bättre skydd från risken med naturkatastrofer.
Aktiviteter för unga flickor planeras också, för att göra dem medvetna om miljö- och jämställdhetsfrågor.

Organisation 5 : Women of Africa

Rehabilitera och bevara den biologiska mångfalden i Camayennes botaniska trädgård samtidigt som man utbildar och skapar arbetstillfällen för kvinnor.

Afrika är en av de kontinenter som lider mest av klimatförändringarna. Avskogning på grund av överexploatering av timmer äventyrar den biologiska mångfalden. Kvinnor är de första som drabbas av klimatförändringarna i Afrika. I centrum av staden Conakry i Guinea anses Camayennes botaniska trädgård vara stadens gröna lunga. Den över 8 hektar stora botaniska trädgården är hem för mycket sällsynta och utrotningshotade arter av träd och växter. Men tyvärr försvagas trädgården mer och mer, bland annat på grund av avverkning, byggarbete och attityden att inte uppskatta detta arv. Inför denna svåra situation inledde Women of Africa ett projekt för att återställa och bevara den biologiska mångfalden i denna trädgård samtidigt som man skapar arbetstillfällen för kvinnor.
Restaureringen av Camayenne-trädgården kommer att möjliggöra plantering av ytterligare 1 000 träd och växter.

Organisation 6 : PikPik Environment

Mobilisera och utbilda mammor i L`lle-Saint-Denis om avfallshantering så att de sprider god praxis i samhället.

Föreningen PikPik Environment har tidigare skapat nedladdningsbara verktyg så att vem som helst kan skapa en diskussions- och debattworkshop kring ekologisk omställning. Nu vill de dra nytta av den erfarenheten genom projektet Eco-citizen passport, som ska öka medvetenheten kring hållbar utveckling.
Projektet genomförs i ett populärt distrikt i L`lle -Saint-Denis i norra Frankrike, där PikPik Environment redan är väletablerat. Genom sin verksamhet har organisationen lagt märke till att mammor generellt sett varit mest närvarande och involverade i sitt grannskap.
Kvinnor och invånare i låginkomstområden är de första offren för miljöproblem. Samtidigt kan de vara en formidabel hävstång för förändring. Genom projektet Eco-citizen passport kan PikPik Environment utbilda mammor i L´ll-Saint-denis om avfallshantering så att de i sin tur kan dela med sig av god praxis i sina grannskap. Projektet hjälper till att främja dessa kvinnors roll i deras grannskap samtidigt som hela grannskapet får stöd i att förbättra livsmiljön och bevara resurser.