010 - 33 08 200
Öppettider 08:00-17:00
Stora volymer?
Gratis offert
4,5/5
Trustpilot
0
Återuppta ditt köp där du slutade

Kvinnor och miljö - köp 1 produkt, 10 kr doneras

cat

Handlingsprinciper

img
Stiftelsen RAJA-Danièle Marcovici väljer ut välgörenhetsprojekt.
Läs mer om stiftelsen
img
RAJA väljer ut ett antal miljövänliga donationsprodukt. För varje donationsprodukt som säljs doneras 10 kr till stiftelsen.
Utvalda donationsprodukt
img
Stiftelsen skänker vidare de insamlade pengarna till de utvalda projekten.
Läs mer om de olika projekten

Vårt engagemang

Programmet skapades 2006 och stöder RAJA-Danièle Marcovici Foundations projekt som förbättrar levnadsvillkoren för kvinnor över hela världen. Stiftelsen har bistått hundratals organisationer till förmån för tiotusentals kvinnor.

Programmet "kvinnor och miljö" startades i september 2015 tillsammans med RAJA Group. För varje köp från vårt urval av miljövänliga donationsprodukter doneras 10 kr som används för att finansiera projekt som fokuserar på kvinnors initiativ och att skydda miljön.

Med en total budget på över 15 miljoner euro har stiftelsen stöttat nästan 600 projekt till direkt förmån för över 15 000 kvinnor i Afrika, Latinamerika, Asien och Europa.

I 2022 bidrog RAJA Frankrike och de europeiska företagen som deltar i Aktionsprogrammet med över 2,2 miljoner kr.

Under 8 år har:

 • 3,5 miljoner euro blivit insamlade och donerade inom RAJA-gruppen
 • 114 projekt fått stöd


Under 2023 samlades nästan 500 000 euro in och donerades av RAJA Frankrike och de deltagande europeiska dotterbolagen inom koncernen (Frankrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Österrike, Storbritannien, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge, Polen, Tjeckien, Portugal, Slovakien, Ungern). Detta har möjliggjort stöd för 12 associerade projekt.

Nuvarande sponsrade projekt

Varje år så sponsrar, RAJA- Danièle Marcovici Foundation 12 nya organisationer.

Association Humanitaire pour l’Afrique

40 kvinnor utbildas som saltproducenter i mer miljöansvariga produktions-metoder genom användning av presenningar för solenergi.

"I Benin har kvinnorna i kustbyarna i kommunen Ouidah producerat salt i generationer. Mellan januari och april torkar den sanka marken ut och blir idealisk för att skapa salthaltigt vatten. Traditionellt sett använder kvinnorna mangroveträ för att koka salthaltigt vatten tills vattnet avdunstar och lämnar bara saltet kvar. Denna process är särskilt skadlig för deras hälsa på grund av de avgaser som frigörs och hotar regionens biologiska mångfald på grund av intensiv avverkning av mangroveträden. För att bevara flodstränderna har de beninska myndigheterna förbjudit avverkning av mangroveträd, vilket påverkar saltproducenternas arbete. De har antingen slutat sin verksamhet eller valt att hämta sitt trä från andra byar. Humanitär Förening för Afrika (AHPA), som är särskilt engagerad i denna region i Benin, ville hjälpa dessa saltproducenter att ändra sina produktionsmetoder för att göra dem mer miljövänliga genom att använda solpaneler för att avdunsta salthaltigt vatten. Ett första experiment i området genomfördes 2002, men lyckades inte övertyga saltproducenterna. I samarbete med CRIPADD, en beninsk NGO, och Association of Ponds and Marshes of l'le de Ré (AEMA), en expert inom saltproduktion, har AHPA återigen startat experimentet med uppmuntrande initiala resultat som involverar ett tiotal kvinnor, innan det utvidgades till andra kvinnliga saltproducenter. Den använda tekniken är mindre skadlig för kvinnornas hälsa och den biologiska mångfalden.

Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières

Att stärka ledarskapet hos kvinnor i ursprungsbefolkningar och småbrukare, som i sin tur bedriver politiskt påverkansarbete för att försvara Páramos, höghöjdsområden med viktiga ekologiska funktioner för produktionen.

År 2008 blev Ecuador det första landet i världen att erkänna naturens rättigheter i sin konstitution. Detta beslut gav dem den högsta graden av skydd som erkänns i ecuadoriansk lag. I praktiken respekteras dock inte dessa rättigheter. Kichwafolket motsätter sig den mänskliga verksamhet som förstör deras mark genom ekonomisk utvinning: avskogning, expansivt jordbruk, gruvdrift, vattenkraftverk osv. Denna ursprungsbefolkning lever på över 3 000 meters höjd i Sierra (Anderna) i hjärtat av Páramos, ett ekosystem med viktiga ekologiska funktioner. De är både en källa till färskvatten och en kolsänka. För att stödja försvaret av rättigheterna för Páramos har Agronomer och veterinärer utan gränser (AVSF) gått samman med ECUARUNARI, konfederationen för Kichwa-folket i Ecuador, för att stärka ursprungsbefolkningsrörelsen i Sierra-samhället. Ett av syftena med detta samarbete är att stärka ledarskapsförmågan hos kvinnor från ursprungsbefolkningen och landsbygden för att kunna bedriva lokalt och nationellt politiskt påverkansarbete. Dolores Cacuango-skolan, som inrättades på 1990-talet och stängdes 2010 på grund av brist på finansiering, kommer att renoveras för att välkomna en grupp kvinnor 2023. Skolan bär namnet på en inflytelserik kvinnlig ledare för ursprungsbefolkningar, erkänd som en pionjär i kampen för ursprungsbefolkningarnas rättigheter i Ecuador.

CARE France

Hjälpa kvinnliga kaffeodlare att utveckla mer miljövänliga metoder och stärka sitt ledarskap.

Kaffe är en av världens mest konsumerade råvaror: det uppskattas att 25 miljoner människor i världen odlar kaffe, många av dem småskaliga producenter. Laos är den tredje största kaffeproducenten i Sydostasien och sysselsätter 40 000 familjer, allt från stora kaffehandlare och producenter till småbrukare på kommersiella plantager. Den globala uppvärmningen har en allvarlig inverkan på landets jordbruk och ekonomi (torka, översvämningar, jordskred). CARE Frankrike och CARE Laos arbetar i 10 byar i Dakcheung-regionen för att hjälpa kaffeodlare att utveckla en hållbar industri med låg miljöpåverkan. Arbetet är inriktat på att stärka kvinnorna, som utgör mer än hälften av jordbrukarna, men som inte deltar i beslutsfattandet, har sämre tillgång till utbildning och har lägre inkomster. De är mindre läskunniga och sköter därför inte försäljning eller administration. Projektet syftar till att stärka kvinnornas roll och ledarskap i kaffeproducentgrupperna, öka samhällets medvetenhet om genus- och klimatfrågor och lobba för att genusaspekter ska inkluderas i Laos kaffestrategi. Stiftelsen RAJA Danièle Marcovici bidrar med 25 000 euro till samfinansieringen av projektet under 1 år (2024).

Chaussettes Solidaires

Erbjuder workshops i kläddesign för missgynnade kvinnor med hjälp av återvunna strumpor som en del av evenemang som involverar företag och skolor.

I Parisstadsdelen Goutte d'Or erbjuder föreningen Chaussettes Solidaires sedan 12 år tillbaka kvinnor i utsatta situationer, särskilt de som bor på akutboenden, workshops för att skapa kläder av strumpor som samlats in i samband med evenemang där företag och skolor deltar. Ett antal av dessa kvinnor har uttryckt en önskan om att lära sig sy för att på så sätt kunna ta sig ur sin osäkra situation för gott. Det finns redan utbildningsmöjligheter på marknaden, men de är ofta utspridda över en lång tidsperiod (t.ex. en gång i veckan) eller inte anpassade till denna typ av målgrupp (brist på uppföljning och stöd för dessa personer i svårigheter). För att tillgodose deras behov inrättar föreningen korta kurser (6 månader) som gör det möjligt för kvinnor att förvärva tekniska färdigheter och bekanta sig med de koder och beteenden som förväntas på arbetsmarknaden.

Electriciens sans frontières

Främja kvinnliga entreprenörers oberoende genom att utveckla en ny inkomstgenererande verksamhet: försäljning av ett solcellssystem för vattenpumpning till jordbrukare.

Under torrperioden (november till mars) har jordbrukarna i Nepal svårt att bevattna sina åkrar. Det finns lösningar, t.ex. värmepumpar, men de förbrukar mycket energi och förorenar enormt. Andra lösningar, som är mer manuella, innebär ytterligare en begränsning för kvinnliga jordbrukare, eftersom det är de som hämtar vattnet. Elektriker utan gränser vill skapa en mer lättillgänglig lösning med solcellspumpar så att jordbrukarna mer rent kan producera . Bevattningssystemen kommer att distribueras av den lokala partnerorganisationen Kalpavriksha (KGG), som driver ett nätverk av "kvinnliga entreprenörer" (så kallade Suryamukhis) för distribution av hygienprodukter och hushållsutrustning på landsbygden. Projektet syftar också till att stärka dessa kvinnliga företagare genom att utbilda dem i försäljning av förnybar teknik, en attraktiv tillväxtsektor. Nepalesiska kvinnor står inför betydande ojämlikheter. De äger sällan jordbruksmark, har lägre läskunnighet än män och sämre tillgång till utbildning.

GreenNKool

Förbättra kvinnoorganisationernas deltagande i arbetet med att bevara miljön och samtidigt bekämpa könsrelaterat våld

Madagaskar ligger på 10:e plats bland de länder som är mest sårbara för klimatförändringar. Med en genomsnittlig temperaturökning på 0,7°C sedan 1960 har landet drabbats av långvarig torka, frekventa cykloner och oregelbundna regnmängder. Omkring 90 % av befolkningen är direkt beroende av jordbruket, vilket innebär att miljontals människor lever i osäker livsmedelsförsörjning. Dessutom förvärrar den massiva avskogningen effekterna av klimatförändringarna, med en förlust av skogstäckning på mer än 40% mellan 1950 och 2010. Projektet genomförs i Ambovombe i Androy-regionen, en av de fattigaste (91 procent av befolkningen lever under fattigdomsgränsen) och torraste (mer än 2 miljoner människor hotas av svält på grund av torka) regionerna i landet. Organisationen GreenNkool har som mål att öka engagemanget hos kvinnoledda organisationer i det civila samhället för att skydda miljön och samtidigt bekämpa könsbaserat våld. Detta kommer att uppnås genom inrättandet av ett lågteknologiskt forskningslaboratorium för avsaltning av vatten och produktion av spirulina, och genom inrättandet av ett motståndskraftigt trädbestånd som drivs av kvinnoorganisationer.

Habitat-Cité

Främja livsmedelsförsörjningen för familjer på landsbygden genom att göra det möjligt för kvinnor att skapa sin egen ätbara skog av fruktträd och buskar

I Jacmel- och Bainetdalen, en bergig och svårtillgänglig region i sydöstra Haiti, lever invånarna huvudsakligen av jordbruk, boskapsskötsel och hantverk. Till följd av torka, avskogning och naturkatastrofer står landsbygdssamhällena inför många svårigheter som påverkar deras skördar och levnadsvillkor. Som svar på dessa problem har Habitat-Cité och dess partner OJUCAH lanserat ett projekt för att skapa ätbara skogar av lokala kvinnor för att bekämpa avskogning och diversifiera livsmedelsgrödor. Målet är att skapa ett skogsekosystem där träd, klätterväxter, grönsaker, fruktträd och medicinalväxter växer tillsammans. Fyra kvinnor får särskilt stöd av OJUCAH genom utbildning och personlig vägledning i skapandet av ätbara skogar, så att de sedan kan sprida sina kunskaper till andra kvinnor i sitt samhälle. Aktiviteter som riktar sig till unga flickor planeras också för att öka deras medvetenhet om miljö- och jämställdhetsfrågor.

Inti Energies Solidaires

Förbättra kvinnors motståndskraft mot klimatförändringar genom att erbjuda dem praktiska, miljöansvariga lösningar för deras inkomstgenererande verksamhet.

Atacora i Benin är ett landsbygdsområde med en särskilt fattig och utsatt befolkning. Jordbruket sköts av kvinnor som omvandlar frukt eller grönsaker till en säljbar produkt (kassavamjöl, majsmjöl, torkad mango, sojabönor etc.). Bearbetningsmetoderna är inte optimerade, vilket innebär att produktion går förlorad. Dessutom hotas området av en omfattande avskogning, där kvinnorna är de första offren, eftersom det är de som reser många kilometer varje vecka för att samla ved. Den matlagningsutrustning som används i hushållen eller för inkomstgenererande verksamhet förbrukar mycket trä och är skadlig för kvinnornas hälsa. Träresurserna minskar, vilket tvingar kvinnorna att resa längre för att samla ved. Inti Energies Solidaire, en förening som specialiserat sig på ekologisk matlagning, vill erbjuda konkreta, miljöansvariga lösningar till kvinnorna i Atacora för att hjälpa dem att anpassa sig till klimatförändringarna och förbättra sina levnadsvillkor. Med hjälp av den lokala föreningen Eco-Bénin kommer de att utveckla och marknadsföra en ekologisk matlagningslösning för kvinnor och deras familjer. Tillsammans med Youth Network for the Green Economy kommer de att arbeta med kvinnogrupper för att optimera deras bearbetningsverksamhet. Inti Energies Solidaires kommer att få stöd av den franska organisationen Support and Solidarity Group för att se till att jämställdhetsperspektivet beaktas under hela projektets livscykel.

La Voûte Nubienne

400 kvinnor kommer att utrustas med ekologiskt ansvarsfulla förvaringsutrymmen med hjälp av nubiska valv, en gammal teknik som endast använder lokalt tillgängliga material och möjliggör byggandet av anständiga, prisvärda och motståndskraftiga hus i Sahel, för kvinnliga lök- och schalottenlöksodlare.

Jordbrukssektorn är en viktig del av Burkina Fasos ekonomi. Den står för 35 % av landets BNP och sysselsätter 82 % av den arbetande befolkningen. Mer än hälften av jordbruksproduktionen är beroende av kvinnor, trots att de bara äger 8 procent av marken. Klimatförändringarna har en negativ inverkan på jordbrukarnas arbetsvillkor och produktionsmetoder. Bristen på lämplig infrastruktur för att se till att skördarna bevaras på rätt sätt förvärrar dessa svårigheter och den osäkra situationen för människor som arbetar inom denna sektor. Detta gäller särskilt sektorn för lök och schalottenlök, som är mycket viktig i Sahelområdet. Som svar på denna situation kommer Voûte Nubienne Association (AVN), i samarbete med National Federation of Naam Groups (FNGN), att stödja en grupp kvinnliga lök- och schalottenlöksodlare genom att bygga ett nubiskt valv för lagring. Denna teknik, som är över 3 000 år gammal, gör det möjligt att bygga byggnader helt av obränd jord, ett material som är allmänt tillgängligt lokalt och inte har någon koldioxidpåverkan, och ersätta importerade plåttak med välvda tak av tegelstenar av obränd jord. De tjocka väggarna av stampad jord dämpar till stor del temperaturvariationerna inne i byggnaden, vilket garanterar bättre bevarande av grödorna, bekvämare arbetsförhållanden och bättre skydd mot väder och vind, till skillnad från plåttak som ofta blåser bort av starka vindar. Eftersom dessa byggnader är träfria avverkas inga träd, vilket bidrar till att bevara skogstäcket. Den nubiska valvteknikens egenskaper gör den till en särskilt lämplig lösning på de miljö- och klimatmässiga utmaningarna i denna region. AVN och FNGN kommer också att arbeta med kvinnliga ledare från och företrädare för kvinnliga producentgrupper för att definiera och genomföra nationella och internationella kampanjer för att se till att Sahel-kvinnornas röster hörs i frågor om anpassning och rätten till anständigt boende för alla.

Objectif France-Inde

Stärka kvinnors kapacitet och självständighet inom jordbrukssektorn för att säkerställa deras ekonomiska oberoende och trygga livsmedelsförsörjningen.

I landsbygdsområdena i delstaten Tamil Nadu (södra Indien) leder klimatförändringarna (torka, markförstöring) och regionens ekonomiska isolering till en prekär situation för befolkningen, särskilt kvinnorna, som är lågutbildade och diskrimineras på grund av sitt kön. Med sin partner, den icke-statliga organisationen Gramium, som arbetar så nära samhällets behov som möjligt, stöder föreningen Objectif France-Inde (OFI) inrättandet av självhjälpsgrupper (JLG: Joint Liability Groups) för kvinnor som lever under fattigdomsgränsen. Genom detta projekt kommer OFI och Gramium att bygga upp kapaciteten och självständigheten hos kvinnliga jordbrukare i regionen för att säkerställa deras ekonomiska oberoende genom att erhålla statligt subventionerade mikrokrediter, liksom deras personliga och sociala frigörelse och livsmedelssäkerhet. Projektet har redan genomförts med den icke-statliga organisationen SEVAI och är en upprepning av ett program som har pågått i över 20 år för landsbygdsbefolkningen (175 000 kvinnor har lyfts ur fattigdom).

Rejoué

Främja den sociala och yrkesmässiga integrationen av kvinnor som har missat en anställning genom att utbilda dem i leksaksåtervinning.

Rejoué grundades 2010 som ett centrum för integration och återvinning av begagnade leksaker. Det hjälper till att integrera människor som är långt ifrån sysselsättning, varav över 60% är kvinnor, genom att återanvända leksaker i sin verkstad i Vitry-sur-Seine (94) och sälja dem till rättvisa priser i 2 butiker i Parisregionen till privatpersoner och de som arbetar med barn. Sedan den 1 januari 2022 har AGEC-lagen (mot avfall för en cirkulär ekonomi) varit i kraft och skapat en EPR-kanal (Extended Producer Responsibility) för leksaker. Huvudsyftet med denna nya sektor är att utveckla återanvändning av leksaker, nya insamlingskanaler och återvinning. I linje med denna lag och för att bättre kunna möta utmaningarna inom sektorn vill Rejoué ändra skala genom att öka sin lagringskapacitet, sin logistikkompetens och genom att utveckla sin försäljning. Denna utveckling kommer att gynna anställda som omfattas av sociala integrationsprogram och ge dem större anställbarhet och ekonomiskt oberoende. Handlingsplanen för de kommande tre åren är att integrera upptäckten av digitala och logistiska yrken i integrationsprojektets verksamhet, och även att säkra de anställdas karriär genom att inrätta en hållbar verkstad som kommer att optimera verksamheten för att samla in och återförsälja fler leksaker.

Univers-Sel

Utbildning av kvinnliga saltproducenter i solbaserad saltodling, en mer miljövänlig teknik

I Guinea-Bissau skrapar kvinnorna, som producerar salt, den salta jorden och filtrerar den sedan med vatten för att få "saltlake", vatten mättat med salt, som de sedan kokar över en eld av mangroveträ för att skörda saltet. Denna process förbrukar mycket trä och är en källa till massiv avskogning: det krävs 3 ton trä för att producera 1 ton salt. Denna teknik är också skadlig för hälsan hos de kvinnor som andas in ångorna hela dagarna. Därför har föreningen Univers-Sel, i samarbete med lokala producenter och saltarbetare från Guérande, utvecklat en mer miljövänlig produktionsteknik: saltodling med hjälp av solenergi. Saltlösningen hälls på plastpresenningar och vind och sol får vattnet att avdunsta och saltet att kristalliseras. Univers-Sel har tillämpat denna teknik i Guinea-Bissau, i Oio-regionen, sedan 2016. Under de första två faserna på tre år vardera, som stöddes av stiftelsen, utbildades 48 kvinnliga producenter från 38 byar i solbaserad saltproduktion och förde vidare sina kunskaper till 1 500 kvinnor. År 2019 tilldelades projektet priset Gender and Climate Solutions av WECF. Under denna nya treåriga fas (2023-2025) hoppas Univers-Sel kunna ge mer djupgående stöd till de kvinnliga producenter som redan har utbildats, sprida tekniken till andra byar, stärka försäljningsnätverket för presenningar och utveckla marknadsföringen av salt.

Tidigare projekt som har stöttats

Projekt som du stöttade från mars till augusti 2023

LAAFI France

Utbildning av utsatta kvinnor i permakultur och agroekologi för att utveckla inkomstgenererande verksamheter

 • 20 utsatta kvinnor utbildas i permakultur och agroekologi
 • Ett 1,5 hektar stort naturområde skyddas tack vare hållbara jordbruksmetoder som respekterar ekosystemet
 • 20 lärare är medvetna om och utbildade i begreppen näringslära och en balanserad kost
 • 3 skolor får kvalitetsmåltider tillagade av färska, lokala och ekologiska grönsaker
Besök organisationens webbplats

Emmaüs France

Få utsatta kvinnor tillbaka i arbete genom att återvinna och omvandla textilier

 • 9 strukturer inom Emmaus-rörelsen har startat denna nya verksamhet där var och en har skapat ett varumärke, en produktionsverkstad och en första kollektion
 • Inspirerade av kollektivet har nya upcycling-aktiviteter spontant anslutit sig till rörelsen (bland annat Emmaüs Chambéry, Emmaüs Agir och Emmaüs Saint-Omer), vilket gör det möjligt att stödja fler utsatta kvinnor.
Besök organisationens webbplats

GERES

Stöd till skapandet av en hållbar ugnsindustri för kvinnor

 • Utveckling av kvinnors entreprenörskap, särskilt genom att inrätta ett försäljningsnätverk för FaranEco-märkta ugnar, med stöd av 13 kvinnor från utsatta stadsdelar i Casablanca.
 • 4 av dessa kvinnor har sålt en ugn eller spis från FaranEco och har fått provision (vilket förbättrar deras inkomst).
Besök organisationens webbplats

GRET

Förbättring av levnadsvillkoren och det ekonomiska inflytandet för 240 kvinnor från etniska minoriteter samtidigt som en hållbar skogsmiljö säkerställs

 • Inrättande av en samrådsgrupp mellan byarna för att samordna skogsskydd och stödåtgärder för försörjning i naturreservatet
 • Diversifiering av kvinnors inkomster genom ansvarsfull turism och jordbruk.
Besök organisationens webbplats

EKO !

Utbildning av flyktingkvinnor i enkla och miljövänliga tekniska lösningar

 • 10 kvinnor fick jobb med rehabilitering och bevarande av den biologiska mångfalden i Camayennes botaniska trädgård
 • 35 kvinnor blev utbildade och medvetna om bevarandet av biologisk mångfald och skogar
Besök organisationens webbplats

Médecins du Monde France

Utbildning av kvinnliga odlare i agroekologiska metoder som är mer respektfulla mot miljön och mindre skadliga för deras hälsa.

 • 28 organisatörer, företrädare för trädgårdsmästarföreningar, utbildades för att driva en fältskola och introducera hållbar grönsaksproduktion
 • De 28 handledarna gav i sin tur utbildning till 200 trädgårdsodlare som deltog i programmet.
 • 2 vårdcentraler håller för närvarande på att rehabiliteras för att tillhandahålla medicinsk utrustning och läkemedel för behandling av patienter.
Besök organisationens webbplats

Forestever

Bidra till att förbättra ursprungsbefolkningens kvinnors odlingslotter genom att plantera fruktträd, palmer och medicinalväxter.

 • 175 kvinnor och barn har dragit nytta av projektet. 110 av dem har deltagit i diskussionsgrupper om genus och miljö.
 • 3 plantskolor renoverades och 3 fröinsamlingsexpeditioner organiserades av kvinnorna.
 • Varje stödmottagare planterade 150 träd.
Besök organisationens webbplats

Elevage Sans Frontières

Stärka kvinnliga get- och fåruppfödare genom att stärka deras färdigheter och stödja deras sammanslutning i kooperativ.

 • 148 kvinnor har utbildats till uppfödare och kommer att få en get eller ett får.
 • 12 kvinnor lärde sig grunderna i veterinärvård
 • Ett kooperativ för försäljning av produkter har bildats.
Besök organisationens webbplats

Gbobètô

Utveckla ett ekologiskt, hälsosamt och ekonomiskt alternativ till träkol genom att involvera kvinnor i hela kedjan (tillverkare, konsumenter, återförsäljare).

 • 2 000 biobränslebriketter produceras varje dag
 • 3 grupper av kvinnliga jordbrukare har fått stöd för att leverera de jordbruksråvaror som behövs för att tillverka briketter.
 • 6 kvinnliga krukmakare har utbildats i tillverkningen av den nya spisen
Besök organisationens webbplats

Rural Development

Främja yrkesintegrationen av utsatta kvinnor genom produktion och distribution av rå och bearbetad frukt.

 • 8 kvinnor fick stöd i sina integrationsaktiviteter
 • 3 ton frukt återanvändes
Besök organisationens webbplats

WECF France

Stöd till kvinnor från missgynnade stadsdelar att organisera sina föreningar för avfallsåtervinning

 • 4 återvinningsorganisationer, som drivs av kvinnor, får stöd för att formaliseras.
 • Kvinnliga återvinnare från de fyra organisationerna utbildas i att försvara sina rättigheter, och ser därigenom sin plats stärkas, i värdekedjan för återvinning.
Besök organisationens webbplats

SOL, Réseau CIVAM et FADEAR

Stöd till kvinnliga jordbrukare som är engagerade i agroekologi

 • 7 kvinnor fick stöd som en del av ett mentorprogram för jordbrukare
 • 22 kvinnliga jordbrukare deltog i utbildningskurser och arbetsgrupper (endast för kvinnor) för att diskutera sina svårigheter och dela med sig av bästa praxis.
 • Ett antal evenemang för att öka medvetenheten om kvinnors etablering inom jordbruket har anordnats för både manliga och kvinnliga jordbrukare.
 • Ett aktionsforskningsprojekt om kvinnors roll i den agroekologiska omställningen håller för närvarande på att struktureras...
Visita la web de la asociación (SOL) Visita la web de la asociación (Réseau CIVAM) Visita la web de la asociación (FADEAR)