Öppettider 08:00-17:00
Stora volymer?
Gratis offert
4,4/5
Trustpilot
0
Återuppta ditt köp där du slutade

Kvinnor och miljö - köp 1 produkt, 10 kr doneras

cat

Handlingsprinciper

img
Stiftelsen RAJA-Danièle Marcovici väljer ut välgörenhetsprojekt.
Läs mer om stiftelsen
img
RAJA väljer ut ett antal miljövänliga partnerprodukter. För varje partnerprodukt som säljs doneras 10 kr till stiftelsen.
Utvalda partnerprodukter
img
Stiftelsen skänker vidare de insamlade pengarna till de utvalda projekten.
Läs mer om de olika projekten

Vårt engagemang

RAJA-Daniele Marcovici Foundation skapades 2006 och är värd för France Foundation och stöder solida projekt för att förbättra levnadsvillkoren för kvinnor runt om i världen. Stiftelsen har redan stöttat hundratals föreningar till förmån för tiotusentals kvinnor i Frankrike och runt om i världen.

På 7 år har…

 • Mer än 2,5 miljoner euro samlats in av RAJA-gruppen
 • Fler än 70 välgörenhetsprojekt fått stöd


Från september 2021 till februari 2022 samlades 306 152 euro in av RAJA France och de europeiska företag i RAJA-gruppen som deltar i åtgärdsprogrammet (Frankrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Österrike, England, Italien, Spanien, Danmark, Sverige, Norge, Polen, Tjeckien och Portugal).

Aktuella projekt

RAJA-Danièle Marcovivi Foundation väljer ut associativa projekt till förmån till kvinnors insatser för miljön.

Imece France

Imece France

Stöd kvinnliga flyktingars kompetensutveckling inom konstruktion och underhåll av solcellsdrivna batterier.

Turkiet välkomnar tusentals människor som flyr krig och diskriminering de upplevt i sitt hemland. Den stora majoriteten av dessa flyktingar är kvinnor och barn, och en stor del av dem saknar inkomst. Kvinnor lever under extremt osäkra förhållanden och de är ofta ensamstående eller änkor. Oavsett om de bor i stadsmiljö eller på landsbygden så möter dessa familjer många problem som härrör från marginalisering, en känsla av osynlighet och brist på kontakt med det lokala turkiska samhället, språksvårigheter och berövande av deras rättigheter. Imece-föreningen arbetar med denna särskilt utsatta grupp genom att låta dem gå med i ett program som kallas "Solar Age" som syftar till att främja deras ekonomiska egenmakt. Detta program, inspirerat av ett projekt som genomförts av Barefoot College of India sedan 2018, erbjuder deltagarna färdigheter inom solteknik. Solar Age-projektet syftar till att förvärva tekniska färdigheter relaterade till konstruktion och underhåll av batterier som drivs av solenergi. Projektet, som lanserades 2018 med syriska kvinnor i Izmir-regionen, har gjorts om för att nå en grupp kvinnor från etniska minoriteter som inte stöds av de stora internationella organisationer som finns i Turkiet. Projektet som presenteras syftar alltså till att utbilda fördrivna kvinnor som bor i det mångkulturella distriktet Basmane där de mest missgynnade befolkningarna är koncentrerade.

National Federation of Organic Agriculture

National Federation of Organic Agriculture

Främja mångfald i styrelser genom att stärka ledarskapsförmågan hos kvinnliga jordbrukare.

Idag utgörs cirka 25% av gårdscheferna inom ekologiskt jordbruk av kvinnor. Trots en växande närvaro på franska landsbygdsområden kämpar kvinnliga producenter för att göra sina röster hörda. De är underrepresenterade i styrande organ, lider fortfarande alltför ofta av en könsmotiverad arbetskraftsfördelning inom lantbruket och har inte tillgång till utbildning eller verktyg nödvändiga för att utvecklas yrkesmässigt. National Federation of Organic Agriculture (FNAB) hjälper till att stödja kvinnors arbete i ekologiskt jordbruk och vidtar åtgärder för att stärka och förbättra arbetet för dessa ekologiska bönder. Föreningen genomförde en studie 2018, vars resultat låg till grund för genomförandet som påbörjades i september samma år av projektet "Kvinnor & bio". Syftet med detta var att stärka kvinnors ställning inom det ekologiska jordbruket. Detta projekt stöttades redan från början av RAJA-Danièle Marcovici Foundation, vars anslag användes särskilt för att uppmuntra fler kvinnor till jordbruk samt genomföra utbildning i jämställdhet. Dessa utbildningar har gjort det möjligt att utveckla ett nätverk av jämställdhetsambassadörer, som har fått stort inflytande och nu regelbundet samtalar med bondesamhället. Den andra fasen av projektet, som lanserades 2020, syftade till att stärka effekten av projektet och att uppmuntra den dynamik som detta har skapat bland jordbruksmedlemmarna i FNAB. Projektet uppmuntrade också intern medvetenhet och en önskan att bättre representera kvinnor i föreningens styrande organ. Med utgångspunkt i effekterna och resultaten av projektet "Kvinnor & Bio", vill FNAB vidta åtgärder för att främja mångfald i sina styrande organ genom att arbeta med att stärka ledarskapsförmågan hos kvinnliga jordbrukare.

Carton Plein

Carton Plein

Integrera hemlösa kvinnor i samhället genom återvinning av kartong.

Idag bor nästan 300 000 människor i Frankrike på gatan, varav minst 3 600 i Paris, under otrygga och farliga förhållanden (enligt den senaste rapporten från Abbé Pierre-stiftelsen). Dessa människor är ofta hemlösa och lider av många problem (boende, hälsa, missbruk, inkomst). Föreningen Carton Plein skapades för att hjälpa dessa individer som är i stor risk. Syftet med föreningen är socio-professionell integration och återuppbyggnad av den sociala kopplingen mellan människor som bor på gatan, genom återvinning av kartonger. Hemlösa känner sig ofta uteslutna ur samhället och fler och fler kvinnor hamnar på gatan. Samtidigt ökar kartongavfallet på huvudstadens gator. Projektet som presenteras är en fortsättning på Carton Pleins synsätt för att ytterligare integrera genusfrågan i verksamheten samt stärka stödet till kvinnor.

Projeter Sans Frontières

 Projeter Sans Frontières

Stärka kvinnor på landsbygden genom agroturism och skydd av deras miljö

År 2016 kom Colombia ut ur mer än 50 år av väpnad konflikt som genererat miljontals internflyktingar. De flesta flydde från landsbygden för att bosätta sig i storstäder där de idag har stora integrationssvårigheter. Idag lever nästan 42% av befolkningen under fattigdomsgränsen och 15% i extrem fattigdom. Matpriserna har skjutit i höjden efter pandemin vilket har ökat risken för att tillgång till mat blir osäkert. Kvinnor är de första som drabbas under sådana förhållanden. De är ofta långt från arbetsmarknaden då de mestadels är förpassade till hushållsuppgifter och därmed ekonomiskt beroende av sin make. Föreningen Projeter sans Frontières (PSF) har arbetat sedan 2012 i kommunen La Calera, ett territorium känt för sin biologiska mångfald. De bidrar till att återintegrera utsatta befolkningar på arbetsmarknaden bland annat genom att stärka deras agro-ekologiska färdigheter. Nu vill PSF ta ett nytt steg genom att diversifiera inkomstkällorna för kvinnorna i La Calera genom agroturism och skapandet av "ätliga skogar" avsedda för egen konsumtion och försäljning.

Mékong Enfants des Rizières

Mékong Enfants des Rizières

Utbilda kvinnor i vattenbruk och insektsuppfödningstekniker för att etablera kontrollerad och regelbunden produktion, som en källa till extra inkomst.

Laos rankas som 141 av 177 i World Development Index och är ett av de minst utvecklade länderna i världen. Ojämlikheten mellan könen är särskilt oroande och har förstärkts av pandemin. Laotiska kvinnor är sämre utbildade, har mer osäkra anställningar och får lägre betalt än män. Den laotiska befolkningen bor huvudsakligen på landsbygden och är särskilt beroende av Mekong, vars vatten utgör en viktig källa till mat och inkomst. Den intensiva exploateringen av floden hotar dock den biologiska mångfalden och påverkar livsmedelssäkerheten för människorna som bor i området.Inför dessa svårigheter har byborna i Dongkouay, en by som ligger i provinsen Vientiane, bett om hjälp från föreningen Mékong Enfants des Rizières, vars grundare tidigare har hjälpt byn genom att donera material. Projektet leds av Mékong Enfants des Rizières tillsammans med bybornas förening Pa Namkong Loa Community Association (PNLCA), och syftar till att stärka kvinnorna i byn genom att stärka deras tekniska och organisatoriska kapacitet inom området för risfiskodling och entomologi (insektsreproduktion). Risfiskodling innebär att man föder upp fisk i ett risfält samtidigt som risodlingen, för att generera en kompletterande aktivitet.

Terre et Humanisme

Terre et Humanisme

Följa kvinnor i utvecklingen av agro-ekologiska färdigheter och i installationen av en grönsaksträdgård.

Benin är ett land med övervägande landsbygd, kännetecknat av vikten av familjejordbruk, som är mycket beroende av vädret. Den norra delen av landet, där majoriteten av jordbruks- och skogsbruksområdena finns, kännetecknas av ett saheliskt klimat och upplever en stark försämring av naturresurser (vatten, mark, biologisk mångfald). Detta är den kombinerade konsekvensen av olämpliga jordbruksmetoder och svår uttorkning av klimatet. Området påverkas också av avskogning kopplat till den kontinuerliga ökningen av efterfrågan på ved- och koltillverkningsverksamhet. I detta sammanhang lyckas agrikulturen inte längre försörja familjer. Kvinnor är generellt sett mindre utbildade än män, har mindre tillgång till resurser av alla slag, och är huvudansvariga för jordbruksverksamhet inom familjer. De är särskilt utsatta för denna osäkra situation. Det är för att främja skyddet av biologisk mångfald och stärka kvinnors livsmedelsautonomi som föreningen Terre & Humanisme (TH) ingriper. I samarbete med den lokala föreningen ORAD (Rural Organization for Sustainable Agriculture) initierade TH ett utbildningsprojekt i agroekologi med 50 kvinnor (en första grupp på 10 kvinnor sedan 2 grupper om 20) från 10 byar i Donga-området i nordvästra landet . Föreningen stöttade dem i att anlägga grönsaksträdgårdar och utbildade dem i tillverkning av förbättrade spisar som förbrukar mindre ved. Efter framgången med denna ettåriga pilotfas vill föreningen förnya projektet och öka kompetensen hos ORAD för att säkerställa dess hållbarhet över tid.

Tidigare projekt som har stöttats

Projekt som du stöttade från mars till augusti 2022

Agrisud International

Agrisud International

Stöd utvecklingen av hållbara och inkluderande jordbrukssektorer för kvinnor från etniska minoriteter i Hoang Lien

 • 44 kvinnor från etniska minoriteter i nationalparken Hoang Lien stöttades i utvecklingen av hållbara och inkluderande jordbrukssektorer
 • 55 kvinnor från etniska minoriteter blev inskrivna i läs- och skrivkunnighetsklasser för vuxna
 • Vittnesbörd från May i byn Nam Toong, ursprungligen från Dzao-minoriteten:

“Jag heter Phan Ta May. Jag föddes 1997 och bor i byn Nam Toong, Ban Ho. Just nu är jag chef för Nam Toongs kycklinguppfödningsgrupp. Innan projektet så födde jag upp mina kycklingar i liten skala, och det tog lång tid att göda dem innan jag kunde sälja dem. Med projektet är det en dubbel förändring! Till exempel kan man arbeta i grupp, lära sig att blanda kycklingfoder för att få dem att växa snabbare, lära sig att rengöra hönsgården och använda förebyggande medicin för hönsens hälsa. ”

Besök stiftelsens hemsida

BlueEnergy

BlueEnergy

Utbilda pensionerade och funktionshindrade kvinnor i agroekologiska metoder för att säkerställa deras livsmedelsäkerhet.

 • 49 utsatta, äldre och/eller funktionshindrade kvinnor utbildades i agroekologiska metoder för att förbättra sin mat- och näringssäkerhet
 • Tack vare utbildningen i agroekologi och tekniskt support från blueEnergy-studenter och tekniker, har initiativtagarna utvecklat sina familjeträdgårdar för att förbättra sin kost och sin hälsa, och fått självständighet för att dela sina erfarenheter med andra familjer.
 • Vittnesbörd: Helen Méndez Espinoza, ursprungligen från Kukra Hill, Nicaraguas sydkaribiska kust.

“Jag känner mig nöjd med implementeringen av metoden som jag har delat med familjerna, särskilt funktionshindrade och äldre människor, för att stödja dem i utvecklingen av sina egna biointensiva trädgårdar. Vi åkte till deras hem för att följa dem i skapandet av sina biointensiva trädgårdar, för att fråga dem vad som intresserar dem mest, om det förbättrade deras kost, hur det bidrog till deras hälsa, vad de tyckte om det. Personerna vi följt upp med berättade för oss att de hade optimerat sitt utrymme och förbättrat sin hälsa.”

Besök stiftelsens hemsida

Empow'her

Empow'her

Stödja kvinnor i utvecklingen av ett hållbart jordbruk genom att ge dem friheten att hantera sin ekonomiska utveckling och genom att bidra till åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.

 • 1.925 kvinnor involverade i utvecklingen av hållbara jordbruksprojekt, de bidrar positivt till åtgärder för att bekämpa klimatförändringar
 • 960 utbildningstillfällen i agroekologi genomfördes
 • 860 jordbruksmaskiner delades ut
 • Vittnesmål: Roumanatou Moustapha groupem, TAIMA KEKE NIYA Tahoua (Tunfafi):

“Vi är mycket glada över att ha detta stöd inom jordbruksutrustning tillsammans med handtvättskiten som kommer till oss vid rätt tidpunkt från Empow'her Niger” Halima Mai Dabo, ambassadör Tahoua: “ Tack till PERENIA för att ni visat oss hur man förbereder ekologiska bekämpningsmedel från våra lokala produkter. Vi kommer att arbeta för att göra det hållbart.”

Besök stiftelsens hemsida

Habitat-Cité

Habitat-Cité

Förbättra kvinnors levnadsvillkor genom att utbilda dem i byggteknik och miljövänligt jordbruk.

 • 16 kvinnor utbildade sig i byggbranschen och deras medvetenhet om miljövänligt jordbruk ökade med skapandet av två ätbara skogar.
 • 50 flickor stöttades kring deras handlingsförmåga och gjordes medvetna om frågorna om jämställdhet mellan kvinnor och män.
Besök stiftelsens hemsida

Women of Africa

Women of Africa

Rehabilitera och bevara den biologiska mångfalden i Camayennes botaniska trädgård samtidigt som man utbildar och skapar arbetstillfällen för kvinnor.

 • 43 kvinnor har hittat ett jobb relaterat till att rehabilitera och bevara den biologiska mångfalden i Camayennes botaniska trädgård
 • 1.000 träd planterades i den botaniska trädgården av kvinnor
Besök stiftelsens hemsida

Pik Pik Environnement

Pik Pik Environnement

Mobilisera och utbilda mammor i L`lle-Saint-Denis om avfallshantering så att de sprider god praxis i samhället.

 • Det så kallade Eco-citizen-passet har gett sina förmånstagare kraften att agera: deltagare i flera workshops har insett vilken påverkan de kan ha genom sina familjeliv (ansvarsfull konsumtion i vardagen) och i sina bostadsområden (med förbättring av livsmiljön).
 • “Ämnen som behandlades var intressanta och diskuterades i en vänlig atmosfär med en kaffe. Teman var varierande och det är bra att diskussionen är öppen för alla ” - Léa Bourlier Chartier, deltagare och chef för Ilôt Gramme mataffär i Île-Saint-Denis
Besök stiftelsens hemsida